امتحان رياضي پايه سوم دبستان 1385

امتحان رياضي پايه سوم دبستان

رياضي سوم دبستان ارزشيابي مستمر - مهر 86

تمرين رياضي فروردين 1386

امتحان رياضي سوم آذر 86

تمرين رياضي خرداد 1386

تمرين رياضي دي ماه 1386

تمرين رياضي آبان ماه 1386

نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم آذر 1388 توسط رسول گلی زاده | نظرات شما (0)


آزمون درس تاريخ و مدني كلاس هاي چهارم ابتدايي

آزمون درس تاريخ و مدني كلاس هاي پنجم ابتدايي

آزمون درس بنويسيم كلاس هاي سوم ابتدايي

آزمون درس بنويسيم كلاس هاي دوم ابتدايي دبستان

نمو نه سوالات دوره  ابتدایی 

سؤالات تاریخ پایه پنجم

مدنی پایه پنجم

سؤالات تاریخ پایه پنجم

تاریخ ومدنی کلاس پنجم

آزمون جمله نويسی - پايه سوم - تا ص 49

نمونه سوال ریاضی پایه پنجم نوبت اول

دانستني هاي رياضيات دوره ي ابتدايي

دانستني هاي رياضيات دوره ي ابتدايي

نمونه سو’ال ریاضی نوبت اول سوم

نمو نه سوال جمله سازی وانشا سوم

جمله نويسی و انشاء - پايه سوم  جمله نويسی و انشاء - پايه سوم

نمونه سوال علوم پنجم نوبت اول

آزمون علمي و هماهنگ دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم ابتداي

نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم

سوالات تاريخ-چهارم ابتدايي

سوالات پیشنهادی آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

علوم نوبت دوم چهارم

انشا نوبت دوم کلاس چهارم

تاریخ کلاس چهارم

ریاضیات نوبت دوم

ریاضیات نوبت دوم

 جمله سازی نوبت اول پایه:دوم ابتدایی

امتحان: جمله سازی نوبت دوم - پایه:دوم ابتدایی

امتحان:جمله سازی نوبت دوم پایه:دوم

جمله سازی نوبت دوم کلاس سوم

ریاضی نوبت اول کلاس سوم

جمله سازی نوبت دوم کلاس دوم

جمله سازی نوبت اول کلاس سوم

نمونه متن املا - پایه اوّل

نمونه سوالات بخش اول - ساختمان بدن موجودات زنده نمونه سوالات بخش 2 - غذاسازان بزرگ نمونه سوالات بخش 3 - گياهان، موجودات پر ارزش
نمونه سوالات بخش 4 - جانوران بي مهره سوالات درس علوم تجربي چهارم سوالات علوم چهارم
نمونه سوالات درس جهات اصلي و فرعي (درس 4) نمونه سوالات درس نقشه چيست ؟ نمونه سوالان درس ناهمواری های ایران
سوالات درس جغرافيا چهارم سوالات ریاضی چهارم مهر 87

نمونه سوالات خرداد ماه۸۷

درس: علوم تجربی پایه چهارم دبستان

ریاضی پایه سوم دبستان 

ریاضی پایه دوم دبستان

ریاضی پایه دوم دبستان

ریاضی سوم دبستان

ریاضی اول دبستان

ریاضی پایه دوم دبستان

درس: جمله نویسی پایه دوم دبستان

جغرافی پایه چهارم دبستان

جغرافی پایه چهارم دبستان

درس: تاریخ ومدنی پایه چهارم دبستان

درس: بنویسیم پایه سوم دبستان

انشاء پایه چهارم دبستان

انشاپایه چهارم دبستان

درس: علوم پایه چهارم دبستان  

جمله نویسی پایه سوم دبستان

درس: تاریخ ومدنی چهارم دبستان

جمله نویسی پایه سوم دبستان

نمونه سوالات  دروس ابتدایی

مدنی چهارم

جغرافيا چهارم

تاریخ چهارم

علوم تجربی چهارم ابتدایی

جغرافی چهارم

درس علوم چهارم دبستان

تاریخ ومدنی چهارم

تاريخ و مدني چهارم

علوم پایه چهارم

نمونه سوال چهارم 

جغرافی پایه چهارم

انشاء

سوالات هماهنگ دروس پایه پنجم

تاریخ پنجم

علوم پنجم

مجموعه سوالات تاریخ و مدنی پایه پنجم ابتدایی

جغرافی پنجم

ریاضیات پنجم

نمونه سئوالات کلاس پنجم

علوم پنجم

انشاء

مجموعه سوالات هدیه های آسمان

مجموعه سئوالات جغرافیا

تاریخ مدنی

نمونه سوال سوم ابتدایی

نمونه سوال دوم ابتدایی