سوالات زیر به صورت PDF می باشند براي دريافت بر روي سوال مورد نظر كليك كرده سپس گزينه Download را انتخاب نماييد 

دینی سال دوم راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

فارسی و دستور سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال دوم راهنمایی نوبت دوم

حرفه سال دوم راهنمایی خرداد ۸۵

زبان سال دوم راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال دوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال دوم راهنمایی نوبت دوم

جغرافی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

دینی سال اول راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال اول راهنمایی نوبت دوم

زبان سال اول راهنمایی شهریور ۸۵

حرفه سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال اول راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال اول راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال اول راهنمایی نوبت دوم

ریاضی سال اول راهنمایی  خرداد ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی اردیبهشت ۸۸

هنر سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

زبان سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمايي نهايي

ریاضی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

تاریخ سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

نگارش و انشا سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۵ استان گیلان

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

دفاعی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 انشاء و آیین نگارش سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ 


سوالات امتحانی دینی سوم راهنمایی

سوالات امتحانی قرآن سوم راهنمایی

سوالات امتحانی عربی سوم راهنمایی

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 انشاء و آیین نگارش سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

نمونه سوالات زیر همگی با فرمت PDF می باشند براي دريافت بر روي سوال مورد نظر كليك كرده سپس گزينه Download را انتخاب نماييد 

دینی سال سوم راهنمایی اردیبهشت ۸۸

هنر سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

زبان سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمايي نهايي

ریاضی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

تاریخ سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

نگارش و انشا سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۵ استان گیلان

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

دفاعی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال سوم راهنمایی نوبت دوم

دینی سال دوم راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

فارسی و دستور سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال دوم راهنمایی نوبت دوم

حرفه سال دوم راهنمایی خرداد ۸۵

زبان سال دوم راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال دوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال دوم راهنمایی نوبت دوم

جغرافی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

دینی سال اول راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال اول راهنمایی نوبت دوم

زبان سال اول راهنمایی شهریور ۸۵

حرفه سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال اول راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال اول راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال اول راهنمایی نوبت دوم


فارسی و دستور سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی   

علوم تجربی سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

تاریخ سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

فارسی و دستور سال دوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال دوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

علوم تجربی سال دوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی نمونه الف

علوم تجربی سال دوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی نمونه ب

فارسی و دستور سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

تاریخ سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

املاء فارسی سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

علوم تجربی سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی سال اول راهنمایی ارزشیابی اردیبهشت ماه آموزشگاه شهید اژه ای

عربی سال اول راهنمایی ارزشیابی اردیبهشت ماه آموزشگاه شهید اژه ای

دینی سال اول راهنمایی ارزشیابی اردیبهشت ماه ناحیه ۵ اصفهان

عربی سال اول راهنمایی ارزشیابی اردیبهشت ماه ناحیه ۵ اصفهان 

فارسي و دستور سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی دختران - مدرسه پرورش - اردیبهشت 89

ریاضی اول راهنمایی تیزهوشان - دی ماه 88 - فرزانگان سنندج

ریاضی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد89

ریاضی دوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد89

ریاضی اول راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

ریاضی دوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

قرآن سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

قرآن سال دوم راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

قرآن سال سوم راهنمايي خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

زبان انگليسي سال دوم راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه باهنر - آقای دهقان     جواب

سوالات چهارگزینه ای زبان سوم راهنمایی(آنلاین) 

 

 آزمون علمي قطب چهارم سمپاد مرحله دوم پايه اول راهنمايي

مسابقه علمی شماره3 دوم راهنمایی - مدرسه پرورش - اردیبهشت89

مسابقه علمی مرحله دوم پایه اول راهنمایی -  استان اصفهان - اردیبهشت ۸۹

 مسابقه علمی مرحله دوم پایه دوم راهنمایی -  استان اصفهان - اردیبهشت ۸۹

مسابقه علمی مرحله دوم پایه سوم راهنمایی -  استان اصفهان - اردیبهشت ۸۹