بیجار آموزش آموزش رياضي متوسطه اول ودوم
آموزش ریاضیات و نمونه سوالات امتحانی ،آموزش وبلاگ نویسی واینترنت ،هفتم هشتم نهم
ضمن عرض سلام و خير مقدم به محضر دوستان عزيز ، جهت استفاده بيشتر از مطالب وبسايت مي توانيد از قسمت عناوين مطالب که فهرست کل مطالب در آنجا است استفاده نماييد . اميد وارم دست خالي بر نگرديد
آخرين مطالب
لينک دوستان
صفحات وبلاگ
برای يا دگيری.تعريف های گو نا گونی ارائه شده است .اکثر مردم و بسياری از معلمان يا دگيری را کسب اطلاعا ت‏ و‏معلوما ت يا مها رتهای خا ص می دا نند عد ه ا ی از مربیا ن آن را انتقا ل مفا هیم علمی از فردی به فرد دیگر تصور می کنند. در چنین بر دا شتی از یا دگیری .ذهن شا گرد به منز له ا نبار یا مخز نی خا لی تصور می شود که با ید به وسیله معلم پر شود تنها وظیفه دانش آموز گوش دادن به سخنا ن معلم و به خاطر سپردن مطا لب درسی است هر چه شا گرد مطا لب علمی و ادبی را بیشتر به خا طر بسپارد پیشرفت بیشتری نصیب او می شود یا دگیری از طر یق حفظ و تکرا ر موجب یا دگیری معنی دار نمی شود و مطا لب علمی اغلب برای شا گرد نا مفهوم می ماند زیرا ارتباط و تنا سبی با تجارب زندگی واقعی او ندارد در این نوع فعا لیتهای آ موزشی ا صولا به نیازها و رغبتهای شا گردان توجه نمی شود بنا بر این، این تحصیل چندان تغییری در طرز فکر ، عا دات ، تما یلا ت و اعما ل آنان ایجاد نمی کند . عا دتهای نا پسندیده ، طرز تفکر نا درست و غیر منطقی ، قضا وتها ی بی پایه ، خشم و تر س بی جا ، ضعف و تزلزل دائمی ، کمی رشد اخلاقی و اجتماعی ، دارا نبودن روح همکاری خاصل چنین بر داشتی از یا دگیری و معلول روشهای نا درستی است که با چنین تفکری در مدارس اعما ل می شود . گروهی دیگر یا دگیری را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف کرده اند و گروهی دیگر یادگیری را کسب بینشهای جدید یا تغییر در بینشهای گذشته است تعریف می کنند .... یا دگیری با هر بینشی که تعریف شود اساس رفتار انسان را تشکیل می دهد و نخستین صفت مشخص آن تغییر است. تغییری که به تدر یج رخ می دهد، نسبتا ثا بت و پایدار است و در اثر تجربه حا صل می شود . از طر یق یا دگیری فرد با محیط خود آشنا می شود ، در مقابل محیط مقا ومت می کند ، محیط را تغییر می دهد ، برای تامین احتیاجات خود از آن استفاده می کند ، گاهی تحت تا ثیر آن قرار می گیرد و زما نی خویشتن را با آن منطبق و سا زگار می سازد . در واقع یا دگیری فرایندی است که بو سیله آن رفتار مو جود زنده در اثر تجربه ، تغییر می یا بد. تعریف جامع و کاملی که از یا دکیری توسط روا نشنا سان ارائه شده این است که (یا دگیری عبا رتست از فرایند تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد .بر اثر تجربه ) یادگیری یک فرا یند است چون در اثر تعامل دائمی فرد با محیط ، همیشه و در همه جا به طور پیوسته و مستمر صورت می گیرد. همچنین تغییری است که در فرایند تجربه اتفاق می افتد نه هر تغییری ، تغییری که به تدریج حاصل می شود و نسبتا ثابت و پایدار باشد . بنا بر این تغییرات نا شی از بلوغ و رشد و تغییرات فیزیولوژیکی یادگیری نیست ، به عبارت دیگر یادگیری در برگیرنده تغییرات نسبتا دائمی است و رفتار موسمی ، لحظه ای و تصا دفی به هیچ وجه یادگیری نامیده نمی شود . همچنین یا دگیری تغییراتی است که در ساخت ذهنی فرد ایجاد می شود و در حال حاضر قابل اندازه گیری نیست. مقداری از تغییرات حاصل از یادگیری ممکن است به علت مساعد بودن شرایط ، به رفتار با لفعل تبدیل شود که در اصطلاح به آن عملکرد می گویند ولی همیشه نباید انتظار داشت که آثار یا د گیری بلافاصله در رفتار با لفعل یا عملکرد یا دگیرنده پدیدار گردد . گاهی او قات بدون اینکه در رفتار با لفعل فرد تغییری حا صل شود یا دگیری به وقوع می پیوندد. کاربرد کلمه تجربه، در تعریف حاکی از این است که تنها آن دسته از تغییرات رفتار را می توان یا دگیری نامید که محصول تجربه ، یعنی تا ثیر متقابل فرد ومحیط در یکد یگر با شد. اگر تجربه را تعا مل میان فرد و محیط ، یعنی تا ثیر پذیری فرد از محیط و تاثیر گذاری فرد بر محیط به دنبا ل یک سلسله فعل و انفعا لات بدانیم یا دگیری را حا صل تلا ش ، حرکت ، فعالیت و مشارکت شخص یا دگیرنده خواهیم دانست . در بر خورد فرد با محیط برای یا دگیری ، اعضای حسی ، دستگا هها ی عصبی ، تجربه ها ی قبلی ، تما یلات ، گرا یشات و هدفها ی یا دگیری ،نقش موثری بر عهده دارند . در واقع کل شخصیت فرد در تمام ابعاد خود ، در فرا یند تعامل قرار می گیرد و تغییر پیدا می کند مع الوصف تا حالت طلب و کشش و نیاز به یاد گیری در یاد گیرنده به وجود نیا ید ، یادگیری به وقوع نمی پیوندد . شاید احسا س نیاز و گرا یش، اولین و مهمترین شرط یا دگیری در جریان آموزش و پرورش باشد . حال که به مفهوم یا دگیری به طور مختلف اشاره شد بهتر است عوامل موثر در یا دگیری را بیان کنیم : چون یا دگیری یک فرا یند است در هر فرا یندی متغییر ها یی در حال تعاملند ، نوع و شدت تعامل ، تغییرات گونا گونی را بدنبال می اورد بررسی همه عوامل موثر در فرایند تدریس ، امکان پذیر نیست بدین لحاظ فقط به ذکر چند نمونه از آنها که تاثیر آشکاری در روند یا دگیری دارند اکتفا می شود . 1. آما دگی : برای اینکه چراغی روشن شود و بسوزد وجود سه شرط ضروری است ، نفت داشته باشد ، فتیله اش با لا با شد و آنرا روشن کرده با شند . اگر دو شرط اول موجودنبا شد . امکان روشن شدن آن وجود ندارد .وجود نفت و چگو نگی قرار گرفتن فتیله .لازمه روشن شدن و سوختن چراغ است . در کودک نیز داشتن استعداد و آما دگی، لا زمه یا دگیری است . هر چه فرد آما دگی بیشتری برای رفتار معینی داشته با شد ، برای انجام دادن رفتار به محرک کمتری نیاز دارد . وبر عکس هر چه فرد آ ما دگی کمتری برای رفتار معینی داشته با شد ، تحرک بیشتری برای ایجاد آن رفتار لا زم است. تدریس معلم زمانی بیشترین تا ثیر را در یا دگیری خواهد داشت که شا گرد به آ ما دگی لازم رسیده باشد ، در غیر این صورت چنین شا گردی هرگز چیزی نخواهد آموخت. 2- ا نگیزه وهدف : یا دگیری معلول ا نگیزه های متفاوت است یکی از این ا نگیزه ها که نقش مهمی در جریان یا دگیری دارد میل و رغبت شا گرد به آموختن است . رغبت محرکی است که نیروی فعا لیت را افزایش می دهد برای اینکه شا گردان در ضمن یا دگیری فعال با شند باید به مو ضوعی که می خوا هند یاد بگیرند علاقه مند با شند چنا نچه مطا لب و مفا هیم درسی بر اساس نیاز شا گردان تنظیم شود و مسا ئل اسا سی و واقعی آنان را مطرح سازد وبه آنان در بر خورد با محیط کمک کند رغبت آنان بر ا نگیخته خواهد شد از جمله این عوامل مهم ، ایجاد هدف است . هدف به فعالیت انسان نیرو می دهد ، هدف ارزشمند فرد را به خواستن و طلب کردن وادار می کند و نیروی لازم را برای فعا لیت در فرد بوجود می آورد و سبب پیدایش قصد و اراده در او می شود . 3- تجارب گذشته: آموخته ها و تجربه های گذشته شاگرد ، ساخت شنا ختی ، وی را تشکیل می دهد . آما دگی شاگرد ، در حد وسیعی تحت تاثیر تجارب گذ شته اوست . یک فرد زمانی می تواند مفاهیم و مسا ئل جدید را درک کند که مفهوم و مسائل جدید با ساخت شناختی او مرتبط با شد .فرد وقتی مفهومی را واقعا می آموزد که پایه و ریشه در تجارب گذشته اش داشته باشد . اگر این ارتباط بر قرار نشود یا دگیری به معنی خاص خود صورت نخواهد گرفت . بنا بر این معلم همواره باید فعالیت های آموزشی را اساس تجارب گذشته شا گردان و متناسب باساخت شنا ختی آنان طراحی و اجرا کند . توجه به این امر، شرط اساسی موفقیت در کار های تربیتی است .معلم آگاه در فعالیت های آموزشی و پرورشی ابتدا زمینه ها و تجارب گذ شته شا گرد را بررسی می کند و توان او را برای درک و فهم مسا ئل جدید می سنجد و مفا هیم جدید را با توجه به سطح دانش او ارائه می دهد . 4- موقعیت و محیط یا دگیری : موقعیت یا دگیری و محیط آنان، عوامل بسیار موثر بر یادگیری است . محیط ممکن است فیز یکی باشد مانند نور،هوا ، تجهیزات وامکا نات آموزشی. طبیعی است هر چه امکا نات آموزشی برای یک فرد بیشتر فرا ههم شود ، یا دگیری بهتر صورت خواهد گرفت . مد رسه ای که دارای فضای مناسب ، کتا بخانه ، کتاب مجله و منابع مختلف علمی با شد یادگیری شا گردانش در مقایسه با شا گردان مد رسه ای که دارای فضای منا سب نیست و جزکتاب درسی منا بع دیگری در اختیار ندارند بسیار متفا وت خواهد بود . مو قعیت آموزشی منظم همراه با محبت و احترام متقابل ، نسبت به محیط های خشک و تهی از عواطف، تا ثیری بیشتری در یا دگیری خواهد داشت . اگر مجموعه عوامل موجود در محیط برای شا گرد برانگیزاننده و قابل درک نبا شد ، مسا له ای در ذهن او ایجاد نخواهد شد ، ویا در صورت وجود مساله ، شا گرد توانایی حل آنرا نخواهد داشت . بهر حا ل امکانات محیط آموزشی اعم از نیروی انسانی و تجهیزات ، وضع اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خا نواده ، نگرس والدین و مربیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه و هزا ران عامل محیطی دیگر می تواند بر کیفیت و کمیت یا دگیری شا گردان موثر با شد . 5- روش تدریس معلم : تاثیر امکا نات و موقعیت منا سب بر هیچ فردی پو شیده نیست ، اما امکا نات و تجهیزات بدون وجود معلم کار آیی لازم را نخواهد داشت . معلم با شناخت امکانات به تجهیز منا سب محیط آموزشی می پردازد ، محیط و امکانات آموزشی را سا زماندهی می کند، موقعیت آموزشی را بوجود می آورد و با شناخت ،استعداد، علا یق و توانا یی شا گردان ، آنان را در طریق صحیح یا دگیری هدایت می کند. البته چنین نقشی به دانش و اعتقاد معلم بستگی دارد اگر چه کنجکاوی و ارضای آن از بدیهی ترین احتیا جات شا گردان است ، اما اگر معلم به نظریه ها و اصول یا دگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال وا قیتهای علمی بداند و تجارب یا دگیری را منحصر به نشستن در کلاس ، گوش دادن و حفظ کردن مطا لب شنیده نشده و یا نوشته شده در کتاب تصور کند ، مسلم است که در تقویت کنجکاوی و پرورش استعداد و تفکر علمی شا گردان چندان موفقیتی بدست نخواهد آورد . زیرا شا گرد که همواره علا قه مند به فکر کردن است در بررسی امور مختلف ، باید فرصت حرکت و جنبش داشته با شد تا بتواند به هدفهای آموزشی برسد .یا دگیری بدون تلاش و فعالیت و تعامل با محیط صورت نخواهد گرفت کسی که می خواهد یاد بگیرد ، باید فعالیتی متناسب با علاقه و توان خود داشته باشد. اگر در روش تدریس معلم این نکات در نظر گر فته نشود ، مد رسه و کلاس برای شا گرد جالب و جذاب نخواهد بود . اما اگر معلم خود را راهنما و ایجاد کننده شرایط مطلوب یا دگیری بداند و به جای انتقال اطلاعات روش کسب تجربه را به شا گردان بیا موزد ، آنان در بر خورد با مسا ئل فعا لتر خواهند شد . از منا بع مختلف استفا ده خواهند کرد ، اطلا عات لازم را به دست خواهند آورد ، به سا زما ندهی آن خواهند پر داخت و آنرا تجزیه و تحلیل خواهند کرد تا به حل مسا له نائل شوند . به چنین روشی شا گرد نه فقط حقا یق علمی را فرا می گیرد بلکه با روشها ی علمی کسب دانش نیز آشنا می شود طرز کار با منا بع مختلف ، نحوه استفاده از مطالب درسی برای حل مسا له را خواهند آموخت و در فرایند یا دگیری ، ابتکار و خلا قیت خود را به خواهد انداخت . 6. رابطه کل و جزء: کل عبا رت است از نحوه ارتباط و پیوند اجزا با هم و تا این ارتباط مشخص نشود ، اجزا قابل فهم نیستند در جر یان تدریس معلم باید در حد امکان ابتدا مطالب درسی را بصورت کلی مطرح کند و ارتباط اجزا با کل را مشخص سا زد و پس از آن به بررسی و تحلیل اجزا بپر دازد . مطا لعه جزئیات ، بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با هم و همچنین را بطه آنها با کل موجب پریشانی فکر خواهد شد . در حا لیکه مطا لعه از کل به جز ءبا مشخص کردن روابط جزء با کل ، قدرت تجزیه و تحلیل را در فرگیران افزا یش می دهد و در نتیجه موجب یا دگیری با معنی می شود . به عبا رت دیگر حفظ و تکرار جای خود را به فهم و اندیشه می دهد. 7. تمرین وتکرار : تاثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن و بویژه در حیطه های روانی -حرکتی ، انکار نا پذیر است . اکثرا ضوب المثل قدیمی (کار نیکو از پر کردن است )را شنید ه اند واقفند که بازی روی یخ و یا رانند گی فقط در نیجه تمرین و تکرار یاد گرفته می شود . هیچکس نمی تواند منکر باشد که مفاهیم و لغات آموخته شده از زبان بیگانه ، اگر تمرین وتکرار نشوند دیر یا زود به دست فرا موشی سپرده خواهند شد . ولی این نکته نیز غیر قابل انکار است که کیفیت اجرای تمرین ، مقدار و زمان آن ، نقش بسیار مهمی در تثبیت یا عدم تثبیت رفتار دارد. تمرین در زمان غیر متمرکز اثر یادگیری بیشتری نسبت به اجرای تمرین در زمان متمرکز دارد به عنوان مثال :شا گرد موضوع مورد یا دگیری را در دو تمرین بیست دقیقه ای زودتر از یک تمرین چهل دقیقه ای یاد می گیرد ، از این رو تمرین و تکرار موثر باید شرایط و ویژگی خاصی داشته با شد از جمله باید منظم ، مرتب و طول دوره های آن باید مناسب باشد ودر شرایط واقعی و طبیعی انجام پذیرد . اگر شا گرد در اوضاع و احوال سا ختگی و غیر طبیعی تمرین کند نه فقط اعتماد به خود را از دست می دهد بلکه ممکن است از علا قه اش به کار کا سته شود یا آنرا بکلی از دست بدهد . شا گرد باید بلا فا صله از نتیجه تمرین و کار کرد خود مطلع شود . زیرا اطلا ع از پیشرفت او را به کو شش وا می دارد . تمرین نبا ید بیش از حد طو لا نی و خستگی آور با شد ، هر گاه عملی به طور سریع و متوالی تکرار شود ، اغلب موجب کا هش کار آیی تمرین می شود . به این معنی که شخص در انجام دادن آن عمل به تدریج کند تر و ضعیف تر می گردد تا اینکه سر انجام از انجام دادن آن سر باز می زند . در واقع خستگی در پا سخ اثر می گذارد و یا دگیری را کا هش می دهد . با توجه به عوامل موثر یا دشده در یا دگیری ، مهمترین عامل در پو شش موارد فو ق الذ کر تدریس و کار معلم است . تدریس امر سا ده ای نیست ، معلم در تدریس با متغییر ها ی متفا وتی سر و کار دارد او سعی می کند با دستکاری و کترل متغییر های مختلف وضعیتی به وجود آورد که یا دگیری حا صل شود . شناخت و کنترل همه عوامل و متغییرهای دخیل، کار آسانی نیست و شا ید بتوان گفت غیر ممکن است. بدون شک در ایجاد محیط یا دگیری عواملی همچون ویژگیهای معلم و شاگرد، سا خت آموزشی ،محتوای آموزشی و دهها متغییر دیگر می تواند موثر با شد . چانچه معلم از نظریه های تدریس -یا دگیری شنا خت دقیق و علمی داشته با شد قو یتر و دقیق تر می تواند در ایجاد وضعیت مطلوب یا دگیری فعالیت کند. اسا سی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف های آموزشی معلم است اوست که می تواند حتی نقص کتا بهای درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا بر عکس بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیط غیر فعال و غیر جذاب تبدیل کند. در فرا یند تدریس تنها تجارب و دید گاههای علمی معلم نیست که موثر واقع می شود بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یا دگیری و تغییر وتحول شا گرد تا ثیر می گذارد. دید گاه معلم و فلسفه ای که به آن اعتقاد دارد در چگو نگی کار او تاثیر شدیدی می گذارد بطوریکه او را از حالت شخصی ، که فقط در تدریس مهارت دارد خا رج می کند و بصورت انسان اندیشمندی در می آورد که مسئو لیت بزرگ تربیت انسا نها برعهده اوست . نقش معلم در فرایند یا دگیری فقط سخنرانی کردن و انتقال حقایق علمی و انباشتن آن در ذهن شا گردان نیست ، بلکه او زمینه تجربه را مهیا می سازد و با ارتبا طی موثر شا گردان را به درس و مدرسه علاقه مند می کند . علا وه بر این با فعا لیتی طراحی شده موجب تحقق هد فها ی آموزشی می شود و با روشی منظم به ارزیابی کار آیی تدریس خود و پیشرفت تحصیلی شا گردان می پر دازد . بنا براین معلم ضمن داشتن خصلتهای شا یسته معلمی باید بر محتوای درس تسلط داشته و توان انتقال مفا هیم و سا زماندهی محیط آموزشی و تجارب یا د گیری را داشته با شد ، او با ید بتواند قبل از رفتن به کلاس طرح تدریس خود را تنظیم کند و با انتخاب الگو و روشی منا سب در شرایط و موقعیت خاص موجب یا دگیری موثر شا گردان شود ودر نهایت بتواند با معیاری صحیح و مشخص کمیت و فرایند آموزش را ارزیا بی کند انجام چنین اعمالی نیا زمند مها رتهای خا صی است که بدون آنها تدارک تدریسی موثر، امکان پذیر نخواهد بود. به چنین اقداماتی ، مها رتهای آموزشی یا مها رتهای تدریس گفته می شود . این مها رتها با توجه به زمان اجرای فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند: 1- مها رتهای آموزشی پیش از آموزش . 2- مها رتهای آموزش ضمن آموزش. 3- مها رتها ی آموزشی بعد از آموزش در فرایند تدریس موفق رعایت عوامل موثر بر یا دگیری و داشتن مها رتها ی آموزشی امری ضروری است چنا نچه مو ضو عی که توسط معلم به شا گردان عرضه می گردد از نظر مها رتهای پیش از آموزش، ضمن آموزش و بعد از آموزش توسط معلم ارزیا بی و طراحی نشده با شد قطعا اهداف آموزشی به وقوع نخواهد پیو ست . محتوای درسی قابل ارائه توسط معلم با ید در درجه اول بتواند تجربیات گذشته فرد را بسیج کرده و در مراحل تدریستغییرات لا زمه را در آنها بوجود آورد لذا ارتباط دادن موضو عات تدریسی با تجربیات گذشته شا گردان در درجه اول فرا یند یا دگیری قرار دارد. متا سفانه در فرایند تدریس حال حا ضر تنها مطا لب ارائه شده در کتاب درسی مد نظر است و در بسیاری از موارد حتی مطا لب ارائه شده در کتاب درسی بصورت کامل تدریس نمی گردد ودر بعضی از دروس تفهیمی مانند ریا ضیا ت مقطع متو سطه جزوه گویی رایج و متداول گشته و چنانچه دبیری این خصلت را نداشته با شد از نظر دانش آموزان، سخت گیر و یا دارای روش تدریس نا منا سب می با شد. در آموزشی که اولین جلسه تدریس آن،از نظر دانش آموزان مشخص نمودن موضو عات مهم کتاب می با شد و اینکه کدام قسمت را حذف کنیم، جا یی برای فرا یند یا دگیری نمی ماند، چرا که شا گرد بدون تجربه و آموخته قبلی به سال بعد راه یا فته و با مشکل یا دگیری مطالب درسی ربرو خواهد شد و دبیر مربوطه در بکا رگیری روش تدریس مناسب در کلا س درس مذ کور دچار مشکل بوده و علا وه بر خستگی و عدم علا قه از طر ف دا نش آموزان، دبیر مر بوطه نیز در جریان آموزش خسته و بی رغبت خواهد شد. اگر ایشان بخوا هد مو ضوعات سا لهای قبل ، که در جزوه گویی دبیران مربوطه بی تفا وت ما نده و اکنون در فرایند تدریس موضوع خا صی به آن احتیا ج می با شد را دوبا ره تدریس کند قطعا با کمبود زمان موا جه خواهد شد که این مورد به ویژگیهای شخصیتی و علمی معلم مرتبط می با شد.
[ شنبه چهارم آبان ۱۳۸۷ ] [ 18:20 ] [ غلامرضا صادقی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ


در حال حاضرشايد يكي از نويد دهنده ترين و روبه رشدترين دستاوردهاي پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات, ياددهي/ يادگيري الكترونيكي مبتني بر اينترنت باشد.كه مواردي نظير كمبود فضاي آموزشي ،حجم انبوه اطلاعات در دسترس, در گيريهاي زماني و مكاني معلم و متعلم ضرورت آنرا پيش از پيش آشكار مي سازد .آموزش الكترونيكي يكي از پر كاربردترين اصطلاحاتي است كه همراه با واژه فنا وري اطلاعات وارد حوزه آموزشي شده است. اميد است اين وبلاگ ،كه قطره اي است ناچيز، از درياي بيكران علوم فن آوري اطلاعات و اينترنت ، بتواند باهدف ارتباط و تبادل نظر با همكاران و صاحبان علم و ادب قدم كوتاهي در ارتقاي سطح آگاهي و يادگيري جامعه بردارد.


( ثواب علم ،در آموختن آن به ديگران است. امام علي ‹ع›)
لينک هاي مفيد
?
امکانات وب

استخاره آنلاین با قرآن کریم

پخش زنده حرم

تعبیر خواب آنلاین

فال حافظ


آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس 

 Powered By  BLOGFA.COM